Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Přejít na zápatí

Mateřské školy a jejich povinnosti optikou KHS

Co po vás může KHS požadovat a co následně kontrolovat? Dodržování jakých hygienických požadavků musíte zajistit?

„Odbor hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých dle povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, sleduje vliv výživy na zdraví dětské populace, kvalitu vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.“

Jako právnická osoba musíte z hlediska KHS splňovat různé požadavky, ať už jde o prostory a provoz samotné budovy školy či školní jídelny, ale z pozice zaměstnavatele také o pracovní prostředí a pracovnělékařské služby pro své zaměstnance.

Povinnosti MŠ jako zaměstnavatele

Mateřská škola není jen vychovatelem, ale také zaměstnavatelem a její vedení proto musí myslet nejen na povinnosti vůči dětem, ale také na povinnosti vůči svým zaměstnancům, a to jak pedagogickým, tak ostatním provozním.

MŠ je stejně jako každý zaměstnavatel povinen provést kategorizaci prací (dle § 37 zákona 258 a vyhlášky č. 432/2003 Sb.) pro jejíž účely se hodnotí různé faktory práce. Jelikož se ale většina z nich v provozu mateřské školy nevyskytuje, je třeba mít na paměti, že se výjimečné zařazení některého ze zaměstnanců do druhé kategorie (z celkem 4 kategorií), na rozdíl od zařazení do první kategorie, musí oznamovat KHS, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu práce. KHS jej posoudí z hlediska správnosti zařazení a bude ho brát na vědomí.

Provozní řád nade vše

Věděli jste, že nejčastějším nedostatkem řešeným ze strany KHS je provozní řád MŠ? Tento dokument stačí zpracovat jednou a pak jej pouze aktualizovat v případě, že se některé informace změní.

Provozní řád MŠ by měl vždy obsahovat:

 • identifikaci školky,
 • režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí,
 • podmínky jejich pohybové výchovy a otužování,
 • režim stravování včetně pitného režimu.

Tento dokument vás nemine například ani v případě pískoviště, resp. hrací plochy s pískovištěm. I pro tu musíte mít zpracovaný provozní řád.  KHS nebude v případě kontroly zkoumat, kdy jste písek naposledy vyměňovali, ale zda není mikrobiálně, chemicky ani parazitárně znečištěn nad hygienické limity (ty upravuje vyhláška č. 238/2011 Sb.).

Zdraví, zdraví a zase to zdraví

Velmi aktuálním tématem jsou v současné době nemoci, především ty infekční. Mateřským školám ukládá výše zmiňovaný zákon povinnost zajistit oddělení dítěte od kolektivu, pokud vykazuje známky akutního onemocnění, a to z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí. V praxi se na tuto izolaci často zapomíná. Ta by však měla nastat od okamžiku zjištění a trvat až do okamžiku, kdy si ho zákonný zástupce nebo určená osoba vyzvedne. V průběhu izolace musíte pro dítě také zajistit dohled zletilé fyzické osoby.

Stále častěji je také diskutována problematika očkování. Do MŠ (až na výjimky zařízení uvedených v § 46 odst. 4 a na období povinné předškolní docházky) můžete přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Je tedy vhodné dbát na to, aby součástí přihlášky byl vždy záznam od lékaře, že se dítě podrobilo očkování, nebo, že je proti nákaze imunní, případně, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Jak na žíraviny

Nejčastějšími nebezpečnými chemickými látkami a přípravky používanými v MŠ jsou dezinfekční či úklidové prostředky s dezinfekčním účinkem spadajícím do skupiny žíravin. Dříve bylo vyžadováno zpracování tzv. pravidel pro nakládání s vybranými skupinami nebezpečných chemických látek a přípravků. Nově to není nutné a platí pouze obecné zásady. Důležité informace jsou totiž uváděny v bezpečnostních listech každého prostředku.

Na co byste se měli dle KHS ve školce zaměřit, případně si dát pozor?

 • Jedovaté nebo nebezpečné rostliny ve vnitřních i venkovních prostorách (např. na zahradách školek se objevují tisy, které jsou jedovaté).
 • Ukládání lehátek a lůžkovin – musí být zajištěno řádné provětrávání a oddělení lehátek a lůžkovin pro každé dítě! Lůžkoviny se pak musí měnit standardně nejméně jednou za 3 týdny (i toto je vhodné mít určeno v provozním řádu).
 • Nadužívání dezinfekce při úklidu MŠ – v poslední době z logických důvodů docházelo k dezinfikování všeho a pořád. Zákon nicméně ukládá povinnost provádět dezinfikování (za využití dezinfekčního prostředku) umýváren a záchodů nejméně jednou týdně.
 • Jak jste na tom s malováním? Povinností MŠ je malovat jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby i častěji.

NĚKOLIK TIPŮ Z PRAXE

 • Chcete-li navýšit kapacitu školky, ale současný prostor umýváren a požadavek na jednu dětskou WC mísu a jedno umyvadlo na 5 dětí Vás limituje, můžete zkusit instalovat dětské pisoáry – ty zaberou méně místa než klasické WC a lze je nainstalovat namísto (maximálně) dvou klasických WC mís.
 • Stává se, že se látkové ručníky dětí v umývárnách dotýkají – řešením může být přechod na jednorázové papírové.
 • Při proběhlých kontrolách měly obecně lepší kvalitu a výsledky ta pískoviště, která byla umístěna na slunci a byla pravidelně a řádně zakrývána.

ZDROJE:

Konzultované zákony, vyhlášky či nařízení vlády: